اخبار فرمانداري
1399/05/04
  • ديدار با فرماندار شهرستان کبودراهنگ در هفته ملي مهارت

    بمناسبت هفته ملي مهارت ، کارآفريني و مهارت هاي فني و حرفه اي رئيس ، تعدادي از کارکنان فني و حرفه اي با دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ ديدار نمودند .
  • دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ دراين ديدار با رئيس ، تعدادي از کارکنان ضمن تبريک هفته ملي مهارت به کليه کارکنان و مربيان اظهار داشت : توجه به رشد آموزش هاي مهارتي توجه به پيشرفت جامعه است و نگاه به اين حوزه بايد نگاه سرمايه اي باشد نه هزينه اي ايشان در ادامه با اشاره به اهميت آموزش هاي فني وحرفه اي در سطح شهرستان اظهار داشت: ارتقاي بهره وري و افزايش کيفيت در توليد با نيروي انساني ماهر و کارآزموده محقق مي شود که سازمان فني و حرفه اي در اين خصوص رسالت سنگيني بر عهده دارد و انتظار مي رود فعاليت هاي چشمگيري در اين حوزه اقدام نمايند. #من_ماسک_ميزنم #فاصله_گذاري_پويا #هر_خانه_يک_پايگاه_سلامت ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ