اخبار فرمانداري
1399/04/04
  • روستا گردشي فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان کبودراهنگ

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ ،بخشدار مرکزي و جمعي از مسئولين شهرستان با اهالي روستاهاي دولت آباد و ساري بلاغ از توابع بخش مرکزي ديدار به بررسي مشکلات اين روستاها پرداختند.
  • روستا گردشي فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان کبودراهنگ دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ ،بخشدار مرکزي و جمعي از مسئولين شهرستان با اهالي روستاهاي دولت آباد و ساري بلاغ از توابع بخش مرکزي ديدارو به بررسي مشکلات اين روستاها پرداختند. #سفر ممنوع #در_خانه_بمانيم #کرونا_را_شکست_ميدهيم ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ