اخبار فرمانداري
1399/03/11
  • تاکنون يک هزار و 295 چاه غيرمجاز در شهرستان کبودراهنگ مسدود شده اند .

    فرماندار کبودراهنگ در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب اين شهرستان گفت : با انسداد اين تعداد چاه از 2 هزار و 833 چاه غير مجاز تاکنون 59 ميليون متر مکعب در آب سفره هاي زيرزميني صرفه جويي شده است .
  • مهدوي همچنين افزود : اين شهرستان با2هزار و 141چاه مجاز ، سالانه 292 ميليون مترمکعب در بخش هاي کشاورزي ، خدمات ، صنعت و شرب را استحصال مي کند که در راستاي مديريت در مصرف تاکنون 384 کنتور هوشمند نصب شده است که براي مديريت بيشتر اين نعمت الهي بايد ادارات براي مجهز کردن تمامي چاه هاي کشاورزي به کنتور هوشمند بيش از پيش تلاش کنند . ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ