اخبار فرمانداري
1399/02/10
  • بازديد ميداني فرماندار کبودراهنگ از اجراي فاز دوم نصب نيوجرسي و روشنايي محور کبودراهنگ به ويان

    دکتر حجت اله مهدوي فرماندار شهرستان کبودراهنگ باتفاق بخشدار مرکزي و رئيس اداره راهداري و حمل نقل جاده اي از آغاز اجراي فازدوم نصب نيوجرسي و روشنايي در محور کبودراهنگ به ويان بازديد به عمل آورند.
  • دکتر حجت اله مهدوي در اين بازديد گفت:کل مسير دوازده و نيم کيلومتر است و با توجه به اينکه در اين محور در سال هاي گذشته تصادف هاي زيادي که منجر به فوت چندين نفراز هم وطنان ما گرديده بود شروع عمليات احداث نيو جرسي و روشنايي با سرعت و جديت بيشتري آغازگرديد ايشان با تقدير و تشکر از توجه ويژه مهندس شاهرخي استاندار محترم همدان افزود: فاز اول در سال ?? با يک و شش دهم کيلومتر روشنايي و نيوجرسي نصب شد و اعتباري حدود يک ميليارد و صد ميليون تومان هزينه برداشت و در دهه فجر سال گذشته فاز اول نصب نيوجرسي وروشنايي محور کبودراهنگ به ويان با اعتباري بالغ بر?ميليتردو ??ميلون تومان با حضور آقاي آزادبخت معاون محترم سياسي و امنيتي و اجتماعي استاندار همدان به بهره برداري رسيد. ايشان ادامه دادند:فاز دوم دوکيلومتر و هشتصد متر است که نيوجرسي آن حدوديک ميليارد و دويست ميليون تومان قرارداد بسته شده و عمليات اجرايي آغاز شده و در حال تکميل شدن است و روشنايي آن نيز به همان طول با قراردادي به مبلغ دو ميليارد و صد ميليون تومان بسته شده و قسمتي از شبکه نيز انجام شده است فرماندار کبودراهنگ گفت:در واقع پس از تکميل فاز دوم در مجموع در کل مسير حدود هشت و نيم کيلومتر نيوجرسي انجام شده و ? کيلومتر از مسير باقي مي ماند ودر خصوص روشنايي در کل شش و نيم کيلومتر روشنايي انجام ميشود و شش کيلومتر باقي ميماندکه جهت تکميل ادامه پروژه با قيمت سال ?? و بدون درنظر گرفتن افزايش قيمت براي نيوجرسي دوميليارد تومان و جهت روشنايي چهار و نيم ميلياردتومان اعتبار لازم است که در مجموع شش و نيم ميلياردميباشدکه به حل قوه الهي در آينده نزديک انجام خواهد شد #سفر ممنوع #در_خانه_بمانيم #کرونا_را_شکست_ميدهيم ___________________________ ? روابط عمومي فرمانداري شهرستان کبودراهنگ