اخبار فرمانداري
1397/11/19
  • گزارش تصويري سفراستاندارهمدان به شهرستان کبورداهنگ وافتتاح پروژه ها

    گزارش تصويري سفراستاندارهمدان به شهرستان کبورداهنگ وافتتاح پروژه ها97.11.18
  • گزارش تصويري سفراستاندارهمدان به شهرستان کبورداهنگ وافتتاح پروژه ها97.11.18
    http://www.ostan-hm.ir/fa/album_picture.aspx?spi=MQ==&p=MA==&ii=MTU2OA==