اخبار فرمانداري
1397/10/12
  •  از شکل گيري محلات ناکارآمد جلوگيري شود

    فرماندار کبودراهنگ گفت: بايد با احياء، بهسازي و توانمند سازي محلات هدف باز آفريني شهري، از شکل گيري محلات ناکارآمد جديد پيشگيري کرد
  • حجت اله مهدوي روز چهارشنبه در ستاد بازآفريني پايدار شهري شهرستان همدان، بر ضرورت اجراي مفاد برنامه ششم توسعه و سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري و آئين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني پايدار شهري تاکيد کرد. وي افزود: همه مکلف به حرکت به سمت بازآفريني شهري بوده و در اين راستا بايد سياست هاي تدوين شده در دولت تدبير و اميد را اجرايي کرد. فرماندار کبودراهنگ گفت: ستاد بازآفريني و احياي بافت هاي فرسوده بهترين راهکار براي افزايش اعتماد مردم به دولت است چراکه با مناسب سازي فضا براي زندگي مردم، زمينه براي محقق کردن فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي فراهم مي شود. مهدوي اضافه کرد: اجراي طرح بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري به عنوان يکي از اولويت هاي مهم دولت تدبير و اميد نيازمند مشارکت و همراهي مردم و بخش خصوصي است؛ البته سياست هاي تشويقي دستگاه هاي خدمات رسان در شتاب بخشي به اين طرح بسيار مفيد است. وي اظهار داشت: بايد رويکرد نشست هاي اعضاي ستاد بازآفريني شهري تحقق مفاد سند ملي احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده باشد. مهدوي، شهرداري را دبير ستاد بازآفريني دانست و افزود: دستگاه‌هاي عضو اين ستاد بايد براي نيل به اهداف ترسيم شده با دبيرخانه ستاد همکاري لازم را داشته باشند و ايده ها و نظرهاي کارشناسانه ارائه دهند.