اخبار فرمانداري
1397/09/16
  • فرماندار کبودراهنگ مطرح کرد: تغيير چهره روستاهاي بخش شيرين سو با خدمات دولت تدبير و اميد نمايان شد

    دکتر حجت اله مهدوي در گردهمايي شوراهاي اسلامي و دهياران بخش شيرين سو عنوان کرد: علي رغم شرايط سنگين تحريم ها درکشور،دولت تدبيرو اميد لاينقطع به خدمات خود در دورترين نقاط شهرستان ها پرداخته است که نمود اين امر مهم را در بخش شيرين سو شاهد و ناظر هستيم.
  • وي با اشاره به اعتبارات ميلياردي پرداخت شده به بخش شيرين سو افزود: عملکرد دهياران و شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش در انجام پروژه هاي عمراني نظير بهسازي،زيرسازي،جدولگذاري و آسفالت ريزي قابل تحسين است. فرماندار کبودراهنگ درتشريح برنامه هاي خود بيان داشت: باپيروي از دستورات و رويکرد استاندار همدان ، ما نيز توجه ويژه اي به بحث اشتغال و کارآفريني،معيشت مردم،توليد و حمايت از مشاغل خانگي،توجه جدي به نوجوانان و جوانان و ارتقاء سلامتي و مشارکت مردم خواهيم داشت که در اين ميان جهت تحقق اهداف،مديران و مسئولان بايد بدون ايجاد فاصله اي با مردم نهايت تلاش خود را به کار بگيرند مدير بايد با درايت و تيزبيني عمل کنداگر در خصوص موضوعي نمي تواند کاري انجام دهد وعدهالکي ندهد چراکه با اين عمل مردم را نسبت به نظام بدبين مي کند. مهدوي تصريح کرد:هدف همه ما ارائه خدمتي صادقانه با تفکري بسيجي و کارکردي انقلابي است پس مديريت مابايد تدبيري باشد.